• Rae vallas Rae külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku ehitus ja reoveepumpla likvideerimine

Tellija: Elveso AS
Töö sisu: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.

  • Põlva reoveepuhasti mudakäitlus

Tellija: Põlva Vesi AS
Töö sisu: Põlva reoveepuhasti mudakäitlus, järelsetitid ja mudatihendid, rajati uus settekäitluskompleks koos mudatahendusseadmete ja trummelkomposteriga. Ehitati välja komposteerimis- ja järelvalmimisväljakud. Osaliselt rekonstrueeriti ka eelpuhastus.

  • Puurmani, Tähtvere ja Ülenurme valla vee-ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Emajõe Veevärk AS
Töö sisu: Rekonstrueeriti veetöötlusjaam, rajati reoveepumpla, uus reoveepuhasti, vee- ja kanalisatsioonitorustikku.

  • Kallaste linna ja Alatskivi valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Tellija: Emajõe Veevärk AS
Töö sisu: Rajati vee-, isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad, puurkaev pumplad ja rekonstrueeriti reoveepuhastid.

  • Lagedi valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekt

Tellija: Elveso AS
Töö sisu: Projekteeriti ja ehitati vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumplad.