Sillamäe

  • Sillamäe reovepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: Sillamäe Veevärk AS

Töö sisu: Rajati uus annusreoveepuhasti aktiivmuda puhastusprotsessiga monoliitbetoonist protsessimahutid koos nende juurde kuuluvate lisamahutitega, kogu eelpuhastus ja settetöötlus. Ehitati tehnohoone ja rajati platsid ning teed. Lammutati mittevajalikud rajatised. Teostati uute seadmete paigaldamine ja häälestamine. Eelpuhastus kompaktse automaatvõre ja liivapüünisega; akumulatsiooni- ja ühtlustusmahuti; annuspuhasti tehnoloogial töötav aktiivmudapuhastus (SBR) süsinikühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks kahes paralleelses liinis; keemiline fosforiärastus (sekundaarne); heitvee desinfitseerimise võimalus; reoveesette gravitatsiooniline tihendamine; reoveesette kompostimine; reovee süvamerelask koos väljavoolu pumplaga.

Valmimine: 2013

  • Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmed, III etapp

Tellija: Nordecon AS
Töö sisu: Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmete rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, III etapp.
Paigaldati Sillamäe linna joogivee puhastusjaamades gravitatsioonilised veepuhastuse filtrid. Reoveepuhastile ehitati mahuti, kuhu monteeriti järelfiltratsiooni seade, millega parandati heljumi eraldamist puhasatud reoveest, et vähendada puhastatud vee hägusust ja fosfori sisaldust. Samuti täiendati reoveepuhastil koagulandi doseerimissüsteemi ja segamissüsteeme. Lisaks rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke linnas.
Valmimine: 2015