• Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus

Tellija: Keskkonnaagentuur
Töö sisu: Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi seadmete paigaldamiseks vajalikud seonduvad projekteerimis- ja ehitustööd.
Eesti ainukeses ohtlike jäätmete käitluskeskuses jäätmete ladestusala nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi seadmete paigalduseks vajalikud projekteerimis- ja ehitustööd ning pumplate ning torustike rajamine. Töö tulemusena vastab puhastatud heitvesi kõigile tänapäeva keskkonnanormidele.

  • Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: AS Viimsi Vesi
Töö sisu: Viimsi vallas lammutati olemasolev amortiseerunud puhasti. Rajati uus tänapäevastele nõuetele ja suurenenud mahtudele vastav SBR reoveepuhasti koos reovee töötlusseadmetega, kaasaegse mudakäitluse ja kompostimise tehnoloogia ning selle juurde kuuluva vajaliku taristu ja hoonetega. Töö tulemusel tagatakse reovee nõutekohane puhastus.

  • Rapsiõlitehase reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: AS Scanola Baltic
Töö sisu: Rekonstrueeriti Jõgevamaal asuva rapsiõlitehase tootmise reovee puhastusseadmed.

  • Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmed, III etapp

Tellija: Nordecon AS
Töö sisu: Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmete rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, III etapp.
Paigaldati Sillamäe linna joogivee puhastusjaamades gravitatsioonilised veepuhastuse filtrid. Reoveepuhastile ehitati mahuti, kuhu monteeriti järelfiltratsiooni seade, millega parandati heljumi eraldamist puhasatud reoveest, et vähendada puhastatud vee hägusust ja fosfori sisaldust. Samuti täiendati reoveepuhastil koagulandi doseerimissüsteemi ja segamissüsteeme. Lisaks rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke linnas.

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus
Link
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine
Link
Rapsiõlitehase reoveepuhasti rekonstrueerimine
Link
Sillamäe torustik ja filtreerimisseadmed
Link