• Saku aleviku tsentraalsete reoveepumplate rekonstrueerimine

Tellija: Saku Maja AS

  • Jüri 1 Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Elveso AS
Töö sisu: Rajati uued reoveepumplad, veetorustikud, isevoolsed ja survelised reovee torustikud.

  • Torma, Sadala alevike reoveepuhastite rekonstrueerimine

Tellija: Torma Soojus OÜ
Töö sisu: Rekonstrueeriti Torma ja Sadala alevike reoveepuhastid, vahetati seadmed, ehitati tehnohooned, puhastati biotiigid ning rekonstrueeriti mahutid.

  • Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustus ja magistraaltorustikud

Tellija: Järve Biopuhastuse OÜ
Töö sisu: Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine, magistraaltorustike projekteerimine ning ehitus. Lepingu raames ehitatati ja rekonstrueeriti joogivee magistraaltorustik, mis kulgeb Ahtme veetöötlusjaamast, ümber Jõhvi, kuni Kohtla – Järve lõuna veehaardeni.