• Estonian Cell reoveepuhasti laiendamine

Tellija: Estonian Cell AS
Töö sisu: Reoveepuhasti laienduse projekteerimise ja ehitustööde käigus ehitati uus reovee eeltöötlushoone koos maaaluse pumpla ja jaotuskambriga ning anaeroobne käitlus biogaasi tootmiseks. Ehitustööde käigus rajati jaama opereerimiseks ja kasutamiseks vajalikud vee- kanalisatsiooni- ja elektritrassid. Selleks, et kõrval asuv tehas saaks kasutada enda toodetud gaasi, rajati biogaasi survetorustik tehasesse.  Teostati tehnohoone ja seadmete ventilatsiooniseadmete, elektri- ja nõrkvoolu süsteemide ehitustööd.

  • Pärnus Piiri tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike projekteerimis ja -ehitustööd

Tellija: Pärnu Vesi AS
Töö sisu: Projekteerimise ja ehitustööde käigus paigaldati uus reoveepumpla, rajati veetorustik ja isevoolne ning surveline reoveetorustik.

  • Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: Sillamäe Veevärk AS
Töö sisu: Rajati uus annusreoveepuhasti aktiivmuda puhastusprotsessiga monoliitbetoonist protsessimahutid koos nende juurde kuuluvate lisamahutitega, kogu eelpuhastus ja settetöötlus. Ehitati tehnohoone ja rajati platsid ning teed. Lammutati mittevajalikud rajatised. Teostati uute seadmete paigaldamine ja häälestamine. Eelpuhastus kompaktse automaatvõre ja liivapüünisega; akumulatsiooni- ja ühtlustusmahuti; annuspuhasti tehnoloogial töötav aktiivmudapuhastus (SBR) süsinikühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks kahes paralleelses liinis; keemiline fosforiärastus (sekundaarne); heitvee desinfitseerimise võimalus; reoveesette gravitatsiooniline tihendamine; reoveesette kompostimine; reovee süvamerelask koos väljavoolu pumplaga.

  • Valga reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: Valga Vesi AS
Töö sisu: Individuaallahendusega reoveepuhasti rekonstrueerimine koos settekäitluse ja reoveepuhasti mudakäitluse lahendamisega.

  • Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: Rakvere Vesi AS
Töö sisu: Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd. Reoveepuhasti eelpuhastuse, mehhaanilise puhastuse ja bioloogilise puhastuse osade seadmete ja rajatiste rekonstrueerimine. Muuhulgas rekonstrueeriti mudamahutid ja mudatöötlus. Uute seadmete paigaldusega tõhustati reoveepuhasti settetöötlust.

  • Luige aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste ehitus

Tellija: Kiili KVH OÜ
Töö sisu: Rajati veetorustik ja isevoolne ning surveline reoveetorustik koos kümne reoveepumplaga.

Estonian Cell
Link
Sillamäe reoveepuhasti
Link
Rakvere reoveepuhasti
Link