• Saku I piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd

Tellija: Saku Maja AS
Töö sisu: Koos vee- ja kanalisatsioonitorustikega teostati ehitustööd kaugküttevõrgus.

  • Saku III piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatioonirajatiste ehitustööd

Tellija: Saku Maja AS
Töö sisu: Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ehitustööd

  • Leeriku reoveepumpla ehitus

Tellija: Elveso AS
Töö sisu: Rajati uus reoveepumpla.

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd Rahinge külas

Tellija: Emajõe Veevärk AS
Töö sisu: Kinnisel meetodil survetorustiku ja isevoolse vee- ning kanalisatsioonitorustike rajamine.

  • Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp

Tellija: Emajõe Veevärk AS
Töö sisu: Mahlamäe linnaosas ning Vallavere tee ja Lohu tänava piirkonnas vee magistraaltorustiku, isevoolse ja survelise reoveetorustiku, pumplate ja tuletõrjehüdrantide rajamine.

  • Jüri aleviku kaugküttevõrgu osaline rekonstrueerimine

Tellija: Elveso AS
Töö sisu: Rekonstrueeriti kaugküttetorustikku.

  • Võru linna reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: AS Võru Vesi
Töö sisu: Projekteeriti ja ehitati uus Võru reoveepuhasti ning loodi veetöötluse kaugjuhtimissüsteem

Võru linna reoveepuhasti
Link