Sõelsorterite paigaldus

Tellija: Estonian Cell AS

Töö sisu: AS Estonian Cell haavapuitmassi tehases täiendavate sõelsorterite paigaldus koos vajalike torustike ja konstruktsioonide ehitustöödega. Paranes töötlemisvee puhastamise võimsus.

Valmimine: 2014

Estonian Cell tsirkulatsiooni veetorustiku ehitus

Tellija: Estonian Cell AS

Töö sisu: Estonian Cell tsirkulatsiooni veetorustiku ehitus suundpuurimise teel. Paigaldati tehase territooriumil liivakivisse 160 mm läbimõõduga veetorustik 252 meetrit suundpuurimise teel.

Valmimine: 2014

Estonian Cell reoveepuhasti laiendamine

Tellija: Estonian Cell AS

Töö sisu: Reoveepuhasti laienduse projekteerimise ja ehitustööde käigus ehitati uus reovee eeltöötlushoone koos maaaluse pumpla ja jaotuskambriga ning anaeroobne käitlus biogaasi tootmiseks. Ehitustööde käigus rajati jaama opereerimiseks ja kasutamiseks vajalikud vee- kanalisatsiooni- ja elektritrassid. Selleks, et kõrval asuv tehas saaks kasutada enda toodetud gaasi, rajati biogaasi survetorustik tehasesse.  Teostati tehnohoone ja seadmete ventilatsiooniseadmete, elektri- ja nõrkvoolu süsteemide ehitustööd.

Valmimine: 2013