• Estonian Cell sõelsorterite paigaldus

Tellija: Estonian Cell AS
Töö sisu: AS Estonian Cell haavapuitmassi tehases täiendavate sõelsorterite paigaldus koos vajalike torustike ja konstruktsioonide ehitustöödega. Paranes töötlemisvee puhastamise võimsus.

  • Navigatsiooni püsimärgi Karala tulepaagi rekonstrueerimine

Tellija: Veeteede Amet
Töö sisu: Saaremaa läänerannikul metallkarkassist tulepaagi karkassi rekonstrueerimine, elektritööd ja uue tunnuskilbi paigaldus.

  • Ämari Lennubaasi kasarmute reoveepuhasti ehitus

Tellija: Riverside OÜ
Töö sisu: Projekteeriti ja ehitati sõjaväelinnakule uus annusreoveepuhasti aktiivmuda puhastusprotsessiga protsessimahuti koos selle juurde kuuluvate lisamahutitega (ühtlustusmahuti ja mudatihendi mahuti), eelpuhastus. Ehitati uued pealt kaetud mahutid, rajati vajalikud torustikud, paigaldati pumpla ja võrekaev, teostati haljastustööd. Teostati uute seadmete paigaldamine ja häälestamine.

  • Roodevälja ja Rakvere linna pumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine

Tellija: Skanska AS
Töö sisu: Asendati amortiseerunud survekanalisatsiooni torustik Rakvere lihakombinaadi ja Rakvere reoveepuhasti vahel koos hooldus- ja õhutuskambritega.

  • Estonian Cell tsirkulatsiooni veetorustiku ehitus

Tellija: Estonian Cell AS
Töö sisu: Estonian Cell tsirkulatsiooni veetorustiku ehitus suundpuurimise teel. Paigaldati tehase territooriumil liivakivisse 160 mm läbimõõduga veetorustik 252 meetrit suundpuurimise teel.

Estonian Cell sõelsorterid ja veetorustik
Link
Roodevälja ja Rakvere survekanalisatsioon
Link
Navigatsiooni püsimärgi Karala tulepaak
Link
Ämari Lennubaasi kasarmute reoveepuhasti
Link